Beleidsprogramma

Limburg: midden in het hart van Europa

Het is tijd voor nieuwe politiek, een politiek die mensen in het middelpunt stelt en die zich als
dienstverlener richting burgers opstelt. Het is tijd voor nieuwe energie, het is tijd voor Volt. Met een (letterlijk) onbegrensde blik. Volt zet zich in heel Europa in voor een betrokken en moderne overheid, waar iedereen gehoord wordt en zich thuis voelt.
Volt gelooft dat Nederland het beste tot bloei komt in een Europa dat gebaseerd is op een sterke politieke unie, waar risico’s worden gedeeld, waar voordelen alle Europeanen bereiken en waar iedereen een stem heeft. Wij pleiten er daarom voor om een gedeputeerde voor Europese Zaken aan te stellen, die aandacht en tijd kan besteden aan onderwerpen waarvoor grensoverstijgende
samenwerking nodig is. Volt hecht veel belang aan gelijke en gelijkwaardige posities van vrouwen in de samenleving en politiek.

In Limburg stroomt de Maas van zuid naar noord. Langs de oevers van de Maas strekt zich
onze provincie uit. Net zoals de Maas zijtakken heeft in Duitsland en België, heeft de Provincie Limburg sterke banden met de omliggende regio`s. Limburg is letterlijk en figuurlijk doordrenkt van en omgeven door Europa. Historisch, cultureel, demografisch en geografisch gezien is het datgene wat onze provincie zo speciaal maakt. Desondanks worden de zetels in onze Provinciale Staten bezet door partijen die een sterk nationale focus hebben en te weinig oog voor het grote geheel waarin wij leven: Europa en de Euregio. De enorme opgave waar we de komende jaren voor staan, vergt een slagvaardige overheid die het voortouw neemt in de grote transities van onze tijd. De bouw van een rechtvaardige en duurzame samenleving in Limburg, een economisch sterk Limburg en een slagvaardige en betrouwbare overheid zijn daarbij onze doelen. Daarom is er binnen de Provinciale Staten van Limburg een partij nodig die Europees denkt én doet. Volt kijkt dan ook als vanzelfsprekend over de lands- en provinciegrenzen heen en probeert te leren van onze buren. Volt streeft naar een sterke provincie Limburg midden in het hart van de Euregio, die zo’n 2,5 miljoen inwoners telt.

perfect in dit plaatje door haar interregionale programma en samenwerking met onze Volt collega’s in andere Europese buursteden en de partnerregio’s Noord Brabant, Gelderland, Nordrhein Westfalen (NRW), Provincie Luik en de Belgische Provincie Limburg. Volt heeft een heldere boodschap: de democratie begint lokaal en heeft haar blik gericht op Europa.
Versterking van de democratie op elk politiek niveau is ons streven. Volt zet zich met name in voor een integere politiek, waar burgers kunnen rekenen op hun overheid. Een stem voor Volt Limburg is dus meer dan alleen een stem voor een meer progressieve politiek in Limburg: het is een stem voor een eerlijke Europese toekomst zonder grenzen midden in het hart van Europa.

Onze visie

Voor álle inwoners

Verenigd in diversiteit: dat is de kracht van Europa en ook van Limburg. Volt ziet iedere inwoner van Limburg als een volwaardig lid van onze Limburgse samenleving en pleit voor een provincie die er is voor álle Limburgers.

Ruimtelijke Ordening

 • Behalen klimaatdoelen: maximale stijging van 1,5 graden Celsius per 2030 maar bij voorkeur lager..
 • Bij het maken van afwegingen houden we het langetermijnbelang in het oog waarbij we kiezen voor welzijn van mens en natuur en zorg dragen voor een balans tussen klimaat, natuur, water en economie.
 • Zorg dat provinciale tussenkomst zich kenmerkt door proactieve, doelgerichte faciliterende ondersteuning.
 • Bevorderen van de overgang naar duurzame energie voor overheid, bedrijven en burgers.
 • Extra inzetten op energiebesparende maatregelen.
 • Inzetten op leveringszekerheid van energie door verdere diversifiëring, netwerk redundantie voor kritieke objecten en bescherming van de energieproductieketen tegen (digitale) sabotage.
 • Bevorderen uitbreiding provinciaal energie transportnetwerk (boven- en ondergronds). om de overgang naar meer opwekking van elektriciteit en de toenemende vraag naar energie blijvend te kunnen ondersteunen.
 • Versnellen van het voorzien in woonruimte door meer ruimte te geven aan creatieve en pragmatische woonvormen die passen bij de demografische ontwikkelingen en noodzaak tot verduurzaming.

Natuur, Milieu en Water

-

 • Beperking opwarming van Limburg, in lijn met klimaatdoelen, met 1,5 graden per 2030 maar bij voorkeur lager.
 • Beperking van de CO2 uitstoot in de provincie naar 50% in 2030 en 0% in 2040
 • Versnellen van de energietransitie van fossiel naar duurzame energievormen (wind, zon)
 • Bevorderen van circulaire en ecologisch verantwoorde landbouw in Limburg
 • Bevorderen van natuurontwikkeling in en buiten de stad De vervuiler betaalt altijd.
 • Omgevingsvisies gebruiken om duurzaamheid en circulariteit af te dwingen.
 • Verstandig omgaan met water: vasthouden en verspilling tegengaan.

Verkeer en Vervoer

 • Iedereen heeft in 2030 toegang tot mobiliteit, ongeacht fysieke, mentale of economische beperkingen, waarbij ook specifiek aandacht is voor toegankelijkheid en veiligheid voor iedereen.
 • Oplossen van grensoverstijgende verkeersknelpunten
 • Aansluiting van Limburg op OV in de Euregio
 • De provincie faciliteert werken op afstand en geeft zelf het goede voorbeeld

Welzijn, Cultuur, Onderwijs en Sport

 • Een gezonde, inclusieve, schone, veilige en gelukkige samenleving, betrekt inwoners hierbij
 • Besteed aandacht aan welzijn en een gezonde leefomgeving bij andere beleidsterreinen
 • Een vitale culturele leefomgeving, waarbinnen iedereen zich vrij kan uitdrukken zoals ze dat willen
 • Cultuur is voor alle inwoners beschikbaar, betaalbaar en toegankelijk
 • Cultuur is voor alle inwoners beschikbaar, betaalbaar en toegankelijk
 • Stimuleer grensoverstijgende culturele projecten
 • Grenzeloze gezondheid
 • De provincie vult cultureel beleid daar aan, waar er ruimte is tussen landelijk en gemeentelijk beleid.
 • Sport voor een gezonde levensstijl en vrijetijdsbesteding is toegankelijk voor iedere inwoner van de provincie Limburg.

Stimulering Regionale Economie

 • Het nastreven van een een kringloopeconomie, waarvoor er discussie en onderzoek nodig is naar hoe we onze productieketens en verbruik inrichten. Betrek inwoners en ondernemers zoveel mogelijk bij alle fasen van dit proces.
 • Stimuleer lokale duurzame productie in Limburg
 • Wat onze consumptie betreft: kijk eerst waar we kunnen minderen, daarna waar we kunnen hergebruiken en ga daarna pas recyclen
 • Verhogen bewustzijn voor duurzaamheid, circulariteit, kwaliteit en service
 • Economische activiteiten zijn klimaatneutraal in 2040
 • Ondersteuning van start-ups, ook ambachten
 • Investeren in vakopleidingen en ambachten
 • Uitbouwen provinciale kenniscentra
 • Intensivering economische samenwerking NRW, Luik, Hasselt, Eindhoven en Nijmegen
 • Europese stimuleringsprogramma’s actief ondersteunen en promoten
 • Faciliteer de komst Einstein Telescoop CERN
 • Grenzen zijn geen belemmering voor werken en ondernemen 

Integriteit en Bestuur

 • Wij willen provinciale politiek voeren op basis van het zoeken naar verbinding en samenwerking, waarbij we burgers zoveel mogelijk willen betrekken.
 • Voor ons is het principe van de transparante politiek leidend: uitleggen wat je afwegingen zijn en vervolgens consequent handelen.
 • Onze partners zijn uitsluitend partijen die de parlementaire democratie en de Europese waarden vastgelegd in de Europese verdragen en de Universele Rechten van de Mens onderschrijven.
 • De afstand tussen politiek en burger willen we verkleinen: inwoners moeten kunnen vertrouwen op alle lagen van de overheid. Neem burgers op een zo vroeg mogelijk stadium in de besluitvorming mee.
 • Volt streeft naar het verbeteren van de democratie en laat zich inspireren door de Europese best practises.
 • Burgerraden en burgerparticipatie zijn een uitbreiding van het provinciale mandaat. De risico’s van burgerraden zijn via goede afspraken in te dammen. Zo kunnen er afspraken gemaakt worden dat het advies van een burgerraad bestaat uit meerdere opties waar de leden van Provinciale Staten in dit geval, voor zouden kunnen kiezen.
 • De overheid is ook digitaal toegankelijk en beschikbaar voor iedereen. De provincies werken volgens een gemeenschappelijk digitaal platform, in het beste geval gebruikt de gehele EU een digitaal systeem, of zorgt dat samenwerking zo soepel mogelijk verloopt.
 • Nu valt het noorden van provincie Limburg onder Euregio Rijn-Maas-Noord, terwijl het zuiden onderdeel is van de Euregio Maas-Rijn. Volt Limburg streeft ernaar om de gehele provincie Limburg onder een slagvaardige Euregio onder te brengen .

De transitie van de landbouw

 • De Afname van biodiversiteit door onder andere een te hoge uitstoot van stikstof, fosfaten en het gebruik van bestrijdingsmiddelen
 • De negatieve invloed op onze waterhuishouding.
 • Door de huidige landbouw dreigt uitputting van de bodem. 
 • De hoeveelheid vee die wij herbergen legt een te groot beslag op de beschikbare hoeveelheid landbouwgrond.
 • In de landbouw worden grondstoffen niet duurzaam gebruikt.