lmb geul

Watervisie

Volt heeft als pan-Europese partij steeds oog voor het internationale karakter van waterbeheer. Soms is water een lust (kwalitatief goed drinkwater), soms een last (wateroverlast) en sedert een aantal jaren ook een schaars goed (droogte). Waterschaarste is een probleem dat onze volledige aandacht verdient. Het is dus niet, zoals voorheen de vraag
“hoe krijgen we het water zo snel mogelijk afgevoerd”, maar ook hoe houden we het water zoveel mogelijk vast. Onderdeel van dit nieuwe beleid zullen ook waterbesparende maatregelen zijn, waarbij we een gebalanceerde afweging maken tussen de belangen van burgers, landbouw en industrie. Dit is de nieuwe taak waar het waterbeheer in Limburg voor staat. In het Deltaplan Zoetwaterbeheer en Strategie Klimaatbestendige
Zoetwatervoorziening worden aanbevelingen geformuleerd om het zoetwater in Nederland beschikbaar te houden voor alle burgers. Daartoe worden in de zogenaamde Slim Watermanagement aanpak aanbevelingen gedaan om dit te waarborgen. Volt wil dat deze aanbevelingen in de periode 2023-2027 worden ingevoerd/uitgevoerd.

De strijd om zeggenschap over ons water zal komende jaren op alle politieke niveaus, dus ook in het Waterschap, losbarsten. Daar zullen klimaat- en natuurbelangen nog meer gaan botsen met economische belangen. Aangezien de natuur en het klimaat in tegenstelling tot de
industrie geen eigen lobby hebben, staat Volt voor een visie waarbij alle belangen afgewogen zullen moeten worden tegen de achtergrond van ons nieuwe waterbeleid.

Goed waterbeheer betekent voor Volt namelijk dat het waterbeheer in samenhang met de algemene doelstellingen met betrekking tot klimaat, natuur en duurzaamheid bekeken moeten worden Niet alleen oog voor waterkwaliteit, wateroverlast, maar ook wateropslag en het actief
tegengaan van droogte. Een integrale visie voor het Provinciale beleid zoals is vastgesteld in het Volt Provinciale Verkiezingsprogramma 2023 is het uitgangspunt, waarbij de taken van het Waterschap afgeleide doelstellingen zijn van “het grote plaatje”. Geen regionaal kortetermijnbeleid, maar lange termijn visie op water in samenwerking met onze Europese buren. We hebben stroomop- en afwaarts dezelfde problemen, laten we ze ook samen
oplossen.