lmb water

VERKIEZINGSTHEMA’S

Voor alle Volt verkiezingsprogramma’s is het
Europese Volt beleid leidend.

Als Europese partij stemmen we met alle Volters ook op Europees niveau over ons gezamenlijke beleid, dat we dan op nationaal niveau, maar ook lokaal uitwerken. Onze gezamenlijke uitgangspunten zijn de 5 plus 1 uitdagingen. Voor het Waterschap Limburg en haar specifiek takenpakket zijn daarvan twee speerpunten belangrijk;

Natuur, Milieu, Water en Landschap: grensoverstijgend probleem

Wat willen we bereiken:

Beperking opwarming van Limburg, in lijn met klimaatdoelen, met 1,5 graad Celsius
per 2030 maar bij voorkeur lager

Beperking van de CO2 uitstoot in de provincie naar 50% in 2030 en 0% in 2040

Versnellen van de energietransitie van fossiel naar duurzame energievormen (wind,
zon, waterstof, kernenergie, biogas, geothermisch)

Bevorderen van circulaire en ecologisch verantwoorde landbouw in Limburg,
waardoor grondwaterkwaliteit wordt bevorderd

Bevorderen van natuurontwikkeling in en buiten de stad

De vervuiler betaalt altijd

Bestaande Waterschap Instrumenten gebruiken om duurzaamheid en circulariteit af
te dwingen

Verstandig omgaan met water en tegengaan van waterverspilling wordt beleidspunt

Een digitaal vaardig en toegankelijk Waterschap

Hoe gaan we dat doen:

Stimuleren van regenwater managementsystemen, bijvoorbeeld via het onttegelen
(het vervangen van tegels door groen) van Limburg; ook in samenwerking met
woningstichting en waar mogelijk particuliere verhuurders.6 Bevorder
grijswatercircuits voor huishoudens.

Beperking van verspilling drinkwater bij het vullen van zwembaden en beregening van
tuinen of akkers, stimuleer regenwateropvang en grijswatercircuit. Onderzoek
mogelijkheden voor verplichting opvang regenwater voor nieuwbouw, zoals in België.

Verscherpt toezicht op de kwaliteit grondwater en het actief tegengaan van
nitraatvergiftiging door overbemesting en gebruik glyfosaat.

Tegengaan vervuiling microplastics en lozing op oppervlaktewater.

Toezicht op Waterschap intensiveren en rampenplanning beter afstemmen.

Intensiveren contacten met Waalse overheid inzake Maaswater kwaliteit en
luchtkwaliteit Maasdal.

Overleg met Wallonië om een nieuwe zinkmijn in Plombière (B) tegen te houden om
vervuiling van grondwater te voorkomen.

Jaarlijkse subsidie voor project Maas Cleanup project.

Waterschapsbelasting inzetten als beïnvloeding instrument om watergebruik te
beperken

Watertoets verplicht opnemen in alle Omgevingsvisies

Hermeander rivieren zoveel mogelijk, omdat dit bijdraagt aan het vasthouden van
water. Meanderende rivieren remmen water af en zorgen ervoor dat het langer in het
gebied blijft, wat gunstig is in het geval van droogte.

Een data scientist met toegang tot gegevens van waterstanden in België en Duitsland
zou bijvoorbeeld een model kunnen maken van de hoogte en het verloop van de
waterstand.