lmb waterpijl

Democratische vernieuwing en integer bestuur

Wat willen we bereiken

Leg de nadruk op het zoeken naar verbinding en partnerships

Onze partners zijn uitsluitend partijen die de parlementaire democratie en de
Europese waarden, vastgelegd in de Europese verdragen en de Universele Rechten van
de Mens, onderschrijven

De afstand tussen politiek en inwoners verkleinen

In de politiek die Volt in het Waterschap nastreeft, vormen het naleven van regels,
verantwoording en objectieve toetsing daarvan, oplossingen uit andere EU landen een
voorbeeld

Burgerraden en burgerparticipatie zijn een uitbreiding van en geen inbreuk op het
afgegeven kiezersmandaat

Het principe van de transparante politiek, waarin we uitleggen wat onze afwegingen
zijn en vervolgens consequent handelen, is leidend

Hoe gaan we dat doen

Bevorderen van de integriteit van waterschapsbestuurders door het instellen van een
anti-lobbyregister/ transparantie register waarin alle contacten met externen worden
bijgehouden (centrale agenda).

Instellen gedragscode anti-lobby verordening voor bestuursleden van het Waterschap
waarin wachttijd van minimaal 12 maanden (afkoelperiode) wordt opgenomen waarin
ex-bestuurders niet werkzaam mogen zijn voor groepen waar ze vanuit hun positie
mee in contact zijn gekomen

Instellen toezichtcommissie Compliance, uitgerust met sanctiemogelijkheden

Verplichte VOG voor bestuursleden van het Waterschap

Openbaar register van alle nevenfuncties van bestuursleden van het Waterschap

Verbeteren van de bepalingen die betrekking hebben op het opleggen of opheffen van
geheimhouding van informatie

Waterschap Limburg wordt lid van “Transparancy International”.

Teksten op website van het Waterschap ook in de Engelse, Franse en Duitse taal.

Instellen nieuwe portefeuille “Bestuurder van Europese zaken” die alle contacten met
respectievelijke partnerregio’s onderhoudt.